تلفیق
فکر می کنم حالا "تلفیق" بهترین ترجمه برای Fusion باشه !!

اساس طبقه بندی کانیها

 

به طور کلی کانیها را بر اساس نوع آنها به سه گروه زیر تقسیم می کنند .

 

کانهای سیلیکاته

کانیهای غیر سیلیکاته

عناصر سنگین

 

   کانیهای سیلیکاته

 

 نزو سیلیکات ها ( سيليكاتهاي جزیره ای یا سیلیکاتهای تتراهدری مستقل )

 

گروه فناسیتها : فناسیت , ویلمیت

گروه الیوین ها : فرستریت , فایالیت , الیوین

گروه گارنت ها : گارنتهای آلمینیوم دار ( پیروپ , آلماندیت , اسپسارتین, گروسولار   , هیدروگروسولار ) گارنت کروم دار ( اواروویت ) گارنت آهن دار (آندرادیت )

 

گروه زیرکن : زیرکن

 

گروه آلمینیوم سیلیکاتها : آندالوزیت , سلیمانیت , کیانیت

گروه سیلیکاتهای آبدار : توپاز , استارولیت یا اشتارولیت

 

گروه هیومیت یا هامیت ها : هومیت ( نوربرژیت , کندرودیت , هومیت یا هامیت , کلینو هومیت ) کندردیت , تیتانیت ( اسفن ) , کلوریتوئید , داتولیت

 

 سورو سیلیکاتها ( سیلیکاتهای تتراهدری مضاعف )

 

همیمورفیت , لاوسنیت , ملیلیت

 

گروه اپیدوت ها : کلینوزوئزیت , اپیدوت ( اورتیت ) , آلانیت , وزوویانیت ( آیدوکراز) , زوئیزیت , پیه مونیت , پدید مونتیت

 

 

 سیکلوسیلیکاتها ( سیلیکاتهای حلقوی )

 

اکسینیت , کردیریت , ترمالین

 

بریل و انواع آن : بریل , آکوامارین , موگانیت , زمرد ( یاقوت سبز یا سافیر ) , کروزوبریل ( بریل طلائی )

 

 اینو سیلیکاتها ( سیلیکاتهای رشته ای یا زنجیری )

 

گروه پیروکسن ها : سری انستاتیت و فروسیلیت (انستاتیت , فروسریت , پیژونئید ) سری دیوپسید و هدنبرژیت ( دیوپسید , هدنبرژیت , اژیت ) سری سدیم پیرکسن ( ژادئیت , اژیرین , اسپادومین )

 

گروه پیروکسنوئیدها : ولاستونیت , رودنیت , پکتولیت , بوستامیت , پیرکسمانژیت یا پیروکسمانگیت

 

گروه آمفیبولها : آنتوفیلیت , سری کامینگتونیت ( کامینگتونیت , گرونریت ) سری ترمولیت ( ترمولیت , آکتینولیت ) هورنبلند , گروه آمفیبول سدیم ( گلوکوفان , ریبکیت ) آرفودزوئیت , هوام کویستیت , ژدریت

 

 فیلو سیلیکاتها ( سیلیکاتهای ورقه ای )

گروه سرپانتین : آنتیگریت , کریزوتیل ( آزبست یا پنبه نسوز یا پنبه کوهی ) , لیزاردیت ,  شاموزیت , آمزیت , گریتالیت , کرنستدتیت

گروه کانیهای رسی : کائولینیت , دیکیت , ناکریت , هالوئیزیت , متاهالوئیزیت , ایلیت , فنژیت هیدرومیکا , برام مالیت , سلادونیت , تالک , پیروفیلیت , مونت موریونیت (اسمکتیت ) , بنتونیت , ساپونیت , نانترولیت , هکتوریت  

گروه میکاها : مسکوویت , پاراگونیت , گلوکونیت ,  فلوگوپیت , بیوتیت , زینوالدیت ,  لپیدولیت , سارگاریت , گرانتوفیلیت ( کلینتونیت )  

گروه کلریت ها : کلریتهای غنی از آهن ( کلینوکلریت , پنی نیت , ریپدولیت , شریدانیت , کروندوفیلیت , پروکلریت , شاموزیت [ جزء سرپانتین ها نیز طبقه بندی می شوند] , آپفیلیت ) کلریتهای غنی از منگنز ( کلمنتیت , دیایانیت , برونسوپژیت , تورینژیت , گونییریت ) کلریتهای غنی از کروم ( کوکوبیت , کامرریت ) , پرنیت , کریزوکولا

 

 تکتوسیلیکاتها ( سیلیکاتهای داربستی )

گروه sio2 ( سیلیکات ) : کوارتز ( و انواع آن ) , تریدیمیت , کریستوبالیت , اپال ( و انواع آن )  

گروه فلدسپارها : فلدسپارهای باریم ( کمیاب ) : سلسین , هیالوفان

گروه فلدسپارهای پتاسیم دار : میکروکلین , ارتوکلاز , سانیدین , آدولر یا آدولریا , آنورتوز , پری کلین

گروه فلدسپارهای پلاژیوکلاز : آلبیت , آنرتیت , الیگوکلاز , آندزین , لابرادوریت , بیتونیت

گروه فلدسپاتوئیدها : لوسیت , نفلین , سودالیت ( نسودالیت , نوزآن , هائوئین, لازوریت ), پتالیت , کانکرینیت  

سری اسکاپولیتها : ماریالیت یا میونیت , آنالسیم

گروه زئولیت : ناترولیت , شابازیت , هیولندیت , استیلبیت , گوناردیت , ادینگونیت

زئولیتهای با اهمیت کمتر : فیلیپسیت , هارموتوم , گملیتیت , لومونتیت , اسکولسیت , تامسونیت .

 

   غیر سیلیکات ها

 

 سولفید : آکانتیت , کالکوسیت , برنیت , گالن , اسفالریت , کالکوپیریت , پیروتیت    , میلریت , پنتلاندیت , کولیت , سینابر , استیبنیت , پیریت , مارکاسیت , مولیبدنیت    , بیستوتیت , تنگستنیت , آلاباندیت , آرزانتینیت , دیژنید

 

 سولفارسنیک : رآلگار , ارپیمان , کبالتیت , آرسنوپیریت , پروستیت

 آرسناید : نیکلین , اسکاترادیت یا اسکوترودیت

 سولفوسات : انارژیت , پیرارژیت , تتراهدریت , تنانتیت , پروستیت

 اکسید :

  اکسید : کوپریت , زینکیت یا زینسیت , یخ , پریکلاز , مانگانوسیت

  گروه هماتیت ( X2O3 ) : کروندوم , هماتیت , ایلمنیت , پیریفانیت , ژایکیلیت

  گروه روتیل ( XO2 ) : رتیل ( تیتانیا یا گوهر کنیا یا میریدیس ) , پیرولوزیت  ,  کاسیتریت , اورانیت

  گروه اسپینل ( XY2O4 ) : اسپینل , گانیت , مگنتیت , کرومیت , کریزوبریل ,  کلمبیت و تانتالیت , فرانکلینیت

 

 هیدروکسیدها : برسیت , مانگانیت , رمانکیت , گوتیت , بوکسیت ( دیاسپور , گیپسیت , بهمیت )

 

 هالیدها : هالید , سیلویت( نمکهای دیگر پتاسیم دار : کارنالیت ؛ کاینیت ؛ پلی هالیت ) , کریولیت , فلوئوریت یا فلوریت , آتا کامیت , کلر آرزیت

 

 کربناتها :

  کربنات

  گروه کلسیت : کلسیت , مگنزیت , سیدریت , رداکرزیت , اسمیت زونیت

  گروه آراگونیت : آراگونیت , ویزریت , استرونسانیت , سروزیت

  گروه دولومیت : دولومیت , آنکریت

  کربناتهای مونو کلینیک با ( OH ) : مالاکیت , آزوریت , هیدروزینکیت

 

 نیترات ها : نیتراتیت , نیتر ( سالپیتر )

 براتها : کرنیت , براکس , الکسیت , کلمانیت

 سولفات ها و کروماتها :

  کرمات , کرکوئید

  سولفاتهای آبدار : گیپسام , آنتلریت , آلونیت , ژیپس

  گروه باریت : باریت , سلستیت ( سلستین ) , آنگلزیت , انهیدریت , سروسیت

 

 تنگستنات و مولیبدنات : ولف رامیت , ولفنیت

 فسفات , آرسنات و وانادات :

  تریفیلیت , لیتیوفیلیت , منازیت

  گروه آپاتیت : آپاتیت , پیرمارفیت , وانادینیت , اریتریت , آمبلیگنیت , لازلیت یا  اسکورزالیت , واولیت یا ویولیت , تورکوآز , اوتنیت , کارنتیت

 

عناصر فلزی :

 

1- فلزات :

    گروه طلا : ( طلا Au , نقره Ag , مس Cu , سرب Pb )

    گروه پلاتین : (پلاتین Pt , پالادیوم Pd , ایریدیوم Ir , اسمیوم Os , روتینیوم Rh    )

    گروه آهن : ( آهن Fe , نیکل Ni  , کاماسیت [ Ni , Fe ] تائنیت [ Ni , Fe ] )

 

2- شبه فلرات :

    گروه آرسنیک : ( آرسنیک As , آنتیموان Sb , بیسموت Bi , تلوریوم Te ,  سلنیوم Se     , جیوه Hg )

 

3- غیر فلزات : ( گوگرد S , الماس C , گرافیت C , سولفور S , دیاموند C )

 

|+| نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آذر ۱۳۸۶ساعت 12:44  توسط علیرضا رضائی  |